عاقو هنو ظهر نشده تیر خلاص منو زدن!


بلای عاش نخورده دهن سوخته چنان بر باقی حال بدیای صوب تا حالا آوار شد که آمادگی این رو دارم چارگوشه ی میزمو ببوسم دو قدم مانده به موفقیت از ادامه ی راه منصرف بشم

اصن موفقیتی که انقد استرس داشته باشه تو سرشون بوخوره

والا

با این نوناشونیه با معرقت نداریم بیاد از خوبیای من بگه حالم خوب شه؟


عاخ عاخ عاخ! میدونی چی عادمو می سوزونه؟

اینکه میگن کار ما انجام بشه، جبران می کنیم! هی من میگم جبران کار من تو قرارداد اومده! شوما اضافه دس تو جیبت نکن!

باز وقت پول دادن که میشه میگن شوما؟ تازه اومدین؟

شوما که کاری نکردین

این کارو که خودم می تونستم بکنم

ینی این جبران می کنماشون بعد از هر بار که کاری براشوم انجام دادم بد می سوزونه

منبع : یک کلاهبردار کوچکعاخ! قلبم...... منبع : عاخ! قلبم......
برچسب ها : جبران